การบริหารงบประมานรายจ่าย

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

  1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. การจัดทำแผนการใช้เงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3. การอนุมัติการจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

  4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

  5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

  6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการดำเนินการ

  7. การตรวจสอบติดตามและรายงานผลการดำเนินการ

   8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อนการศึกษา

 9. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

           10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

           11. การเบิกเงินจากคลัง

           12. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน

           13. การนำเงินส่งคลัง

           14. การจัดทำบัญชีการเงิน

           15. การจัดทำรายการทางการเงินและงบการเงิน

           16. การจัดทำและจัดหาแบบบัญชีทะเบียนและรายงาน

           17. การวางแผนพัสดุ

           18. การกำหนดรูปแบบรายการหรือครุลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์

           19. การพัฒนาระบบข้อมูลและสาระสนเทศเพื่อการจัดทำและหาพัสดุ

            20. การจัดหาพัสดุ

            21. งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

 

 

Comments