โครงสร้างงานวิชาการ การบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านเเสนสำราญ


แบ่งโครงสร้างการบริหารวิชาการ  ดังนี้

 1. นายสมจิตร สิงห์สุวรรณ      ผู้อำนวยการโรงเรียน

2. นางสังวาลย์ ภาระหันห์        -วิชาการ

                                        -งบประมาน

                                        -บุคลากร

 3.นางสาวรุ่งทิพย์  จำปานิ       -บริหารทั่วไป