เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้

ระเบียบโรงเรียนเมืองเลย

  1. ในหนึ่งสัปดาห์ให้หยุดเรียนวันเสาร์  ,  อาทิตย์  ,  วันหยุดราชการ  , 
    วันสำคัญของเทศกาลท้องถิ่นและการเกิดภัยธรรมชาติสุดวิสัย

Comments