นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 
    
      โรงเรียนมุ่งมั่นจัดการศึกษามีการพัฒนาทั้งระบบให้เกิดความก้าวหน้า มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สภาพเเวดล้อมที่สวยงาม  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง


พันธกิจของโรงเรียน  

       ๑. พัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย
       ๒. พัฒนาผู้เรียนด้านอารมณ์ จิตใจ
       ๓. พัฒนาผู้เรียนด้านสังคม
       ๔. พัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญา
       ๕. ปลูกฝั่งค่านิยม  ๑๓ ประการ

Comments