ประวัติโรงเรียนบ้านแสนสำราญ

    โรงเรียนบ้านเเสนสำราญ  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 ครั้งนั้นอยู่ในเขต ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เริ่มแรกหมู่บ้านนี้ไม่มีโรงเรียน เด็กต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่บ้านห้วยหินซา ปี พ.ศ. 2512 นายอำเภอเชียงคานพร้อมด้วย นายโอภาส นามกอง ครูโรงเรียนบ้านนาสีและนายบุญนาค อาวาส ผู้ใหญ่บ้านแสนสำราญ จึงจอแต่งตั้งโรงเรียนชั่วคราว  4 ห้องเรียน โดยไม่ใช้งบประมานและให้นายอาน  สอนพรหม ครูโรงเรียนบ้านนาสีมาช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านแสนสำราญทางราชการ พร้อมเเยกนักเรียนออกจากบ้านห้วยหินซา ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ผู้อำนวยการคนเเรกคือ 
    1. นายเฉลิมชัย   สืบสาย  เริ่มทำงานตั้งแต่ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.  2512 ถึง  พ.ศ. 2517 
    2. นายสัมฤทธ์    สอนพรหม เริ่มทำงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517  ถึง พ.ศ. 2528
    3. นายกองมี      แสนใจวุฒิ  เริ่มทำงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528  ถึง พ.ศ. 2534
     ปัจจุบัน มีนายสมจิตร  สิงห์สุวรรณ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเเสนสำราญ ตังแต่ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน รวมมีครูทั้งสิ้น 1 คน ผู้บริหารจำนาน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 1 คน ช่่างไม้ 4 จำนวน 1 คน มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 8 คน เปิดการเรียนการสอน 1  ระดับ คือระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2-3 จำนวน 8 คน อาคารเรียนจำนวน 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำ - ห้องส้วม จำนวน 4 ที่
Comments