กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการสถานศึกษา

 

1.นางกนกนก              วงษ์ลา         ประธานกรรมการ

2.นางอุสา                  พลชำนาญ     กรรมการ

3.นางสังวาลย์             ภาระหันต์      กรรมการ

4.นางทองใสย์             ศรีมงคล        กรรมการ

5.นางสาวพิมพ์กมล       มีมูล             กรรมการ

6.นายกิตติศักดิ์            แก้ววงษา       กรรมการ

7.นายนภดล               ทับซ้าย          กรรมการ

8นายธีรวัฒน์              เสมาเพรช       กรรมการ

9.นายสมจิตร              สิงห์สุวรรณ     เลขานุการ

Comments