สื่อการเรียนการสอน

สือการเรียนการสอนปฐมวัย
 สื่อการสอนที่ใช้ได้แก่
1. โทรทัศน์
2. คอมพิวเตอร์ 
3. สื่อการสอน อื่นๆ


Comments