วิสัยทัศน์ พันธกิจ


โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษามีการพัฒนาทั้งระบบให้เกิดความก้าวหน้า มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดล้อมท่สวยงาม ประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมบุคลากร สามารถใช้การวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมครู นักเรียนเป็นบุคคลอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สืนสานความเป้นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและอยู่อย่างพอเพียง
พันธกิจที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีความรู้ตามมาตรฐานของชาติ
พันธกิจที่ 4 พัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยระดมสรรพกำลังจากชุมชนและสังคม
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการนิเทศติดตามผล การปฏิบัติงานทุกระดับในสถานศึกษา

Comments